STRATEJİK RAPOR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ
STRATEJİK PLAN

1. MEVCUT DURUM ANALİZİ

1.1. Kurum Analizi

1.1.1. Örgütsel Yapı

İşletme Fakültesi bünyesinde 8 bölüm bulunmaktadır. Bunlar; İşletme, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Girişimcilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası İşletmecilik, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği.

İşletme Bölümü’nde Yönetim ve Organizasyon ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD, Muhasebe ve Finans ABD, Sayısal Yöntemler ABD, Ticaret Hukuku ABD, İnsan Kaynakları Yönetimi ABD ve Örgütsel Davranış ABD.

Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü’nde Aktüerya Bilimleri ABD.

Bankacılık ve Finans Bölümü’nde Bankacılık ve Finans ABD.

Girişimcilik Bölümü’nde Girişimcilik ABD.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Kişilerarası İletişim ABD, Reklamcılık ve Tanıtım ABD.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü’nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ABD.

Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde Turizm İşletmeciliği ABD. 

Turizm Rehberliği Bölümü’nde Turizm Rehberliği ABD, bulunmaktadır.

1.1.2. Akademik ve İdari Personel Yapı

İşletme Fakültesi 2010 yılında kurulmuş olup; 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında 15 Profesör, 10 Doçent, 20 Dr. Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi, 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şef ve 6 Memur görev yapmaktadır.

1.1.3. Öğrenci Yapısı

BÖLÜM ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM
   İŞLETME 697 32 729
   AKTÜERYA BİLİMLERİ 260 2 262
   FİNANS VE BANKACILIK 309 - 309
   GİRİŞİMCİLİK 21 9 30
   HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 491 95 586
   ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN 38 20 58
TOPLAM 1.816 158 1.974


1.1.4. Fiziki Yapı

Üniversitemiz Araç çayı ile çevrelenen, Balıklar Kayası Mevkii'nde yer alan merkez yerleşke ile merkez yerleşkenin dışında kalan diğer birimlerden oluşmaktadır. Karabük Üniversitesi merkez yerleşkesi yaklaşık 1 km²'lik alan üzerinde, 45.000 m²'lik kapalı alana sahiptir. Arazinin kente bağlantısı Karabük - Kastamonu şehirlerarası yolundan sağlanmakta ve ulaşım ihtiyacı şehir ile yerleşke arasında düzenli olarak çalışan toplu taşıma araçları ile giderilmektedir.

Demir Çelik Kampüsü yerleşkesinde idari ve eğitim binaları, merkezi kütüphane, menza, oditoryum, spor tesisleri, rekreasyon ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Yerleşkenin bitişiğinde ve yakın çevresinde Yurtkur'a bağlı öğrenci yurtları yer almaktadır. Yerleşke içinde ve çevresinde bu birimlere ek olarak öngörülen, olimpik yüzme havuzu, mediko-sosyal, müze ve sergi salonları, çarşı ve amfi-tiyatro birimleri de kısa zamanda yerlerini alacaktır. Ayrıca üniversitemiz kampus alt yapısını geliştirme çalışmaları kapsamında, ana yola bağlantı sağlayacak yeni köprü yapımı, kampus içi ulaşım ağı ve çevre düzenlenmesi bir bütün olarak tamamlanacaktır.

1.2. SWOT Analizi

SWOT analizi, başarım savaşında stratejik öneme sahip stratejik seçeneklerin geliştirilmesi ve belirlenmesinde önemli yol göstericiler olan iç ve dış çevresel faktörlerin, rekabet üstünlüğü sağlayabilecek şekilde rakiplerle ilişkileri de dikkate alınarak saptanmasıdır. 
Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi SWOT analizinde güçlü yönler; yönetsel, akademik, fiziki alt yapı ve çalışma ortamı, insan kaynakları, üniversite çevre ilişkileri-itibar olmak üzere beş grupta incelenmiştir. Zayıf yönler de benzer şekilde; yönetsel, akademik, fiziki alt yapı ve alışma ortamı, insan kaynakları, mali kaynaklar ve etkinlikler olmak üzere altı grupta incelenmiştir. Fırsatlar ve tehditler ise herhangi bir şekilde gruplandırılmadan incelenmiştir. 

1.2.1. Güçlü Yönler 

Yönetsel Açıdan
Yeni ancak hızlı gelişen bir üniversite bünyesinde yeni bir fakülte olması 
Katılımcı yönetim anlayışı 
İstikrarlı yönetim 
Şeffaf ve paylaşımcı yönetim anlayışı 
Öğrencilere en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan bir yönetim anlayışının varlığı 
Yönetimin yeniliklere açıklığı 
Çalışanların yönetime güven duygusu 
Öğretim elemanlarının objektif performans değerlendirmesi 
Mali kaynakların amaca uygun kullanımı 

Akademik Açıdan
Bilimsel araştırma etkinliklerinin yeterliliği 
Yönetim ile öğretim elamanları arasındaki iletişimin yeterliliği 
Yönetimin, araştırma faaliyetleri konusunda öğretim elemanlarına desteğinin yeterliliği
Yönetimin, bilimsel etkinliklere (toplantı, konferans, seminer vb) katılımı desteklemesinin yeterliliği 
Akademik personel ve idari personel arasındaki iletişimin yeterliliği 
Öğretim elemanları arasındaki iletişimin yeterliliği 
Akademik Birimler arasındaki işbirliğinin yeterliliği 
Disiplinler arası bilimsel çalışmalarda işbirliğinin yeterliliği 
Akademik etkinliklerin (kongre, seminer vb.) yeterliliği 
Öğretim elemanlarının, öğrenci araştırmalarına destek olması 
Öğretim elemanı-öğrenci ilişkisinin yeterli olması 
Öğrenci profilinin farklı bölge ve kültürleri temsil ediyor olması

İnsan Kaynakları Açısından 
İdari personelin görevine bağlılığı 
İdari personel için hizmet içi eğitimin yeterliliği 
Yönetimle idari personel arasında açık ve anlaşılır bir iletişimin olması 
Görevlerle ilgili önerilerin dikkate alınması 
Birimler/Servisler arasındaki iletişim yeterliliği 
Akademik personel ile uyumlu bir çalışma ortamının varlığı

Fiziki Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Açısından 
Üniversite yerleşkesinin çevre düzenlemesinin yeterliliği ve yeşil alanların hızla artırılması 
Fakültede çevre düzeni ve temizliğin yeterli olması 
Bilimsel veri tabanlarına erişimin yeterliliği 
Yemekhane ve kantin hizmetlerinin yeterliliği 
Üniversitenin Web hizmetlerinin yeterliliği 
Eğitim öğretim ve destek hizmetlerindeki teknolojik gelişmelerin takibinin yeterliliği internet hizmetlerinin yeterliliği 
Huzurlu ve uyumlu çalışma ortamının olması 
Çalışılabilir bir iş ortamı olarak tavsiye edilmesi 
idari işlerle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi 
Entegre veri işleme otomasyonunun (öğrenci işleri, mali işler vb.) yeterliliği 
Bina, sınıf ve diğer ortak kullanım alanlarının temiz olması 

Fakülte Çevre İlişkileri ve İtibar Açısından
Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık 
Fakültenin sosyal paydaşlarla (halk, kamu kurumları, özel sektör vb.) etkileşim ve iletişimin yeterliliği 
Yakın çevresindeki üniversitelerin benzeri fakültelerle işbirliğinin yeterli olması 
Sosyal etkinliklerin (kültürel, sportif, sanatsal vb.) yeterliliği 
Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilmesi 

1.2.2. Zayıf Yönler 

Yönetsel Açıdan
Öğrenci temsilciliği sisteminin istenen düzeyde aktif çalışmaması 
Derslere yönelik değerlendirme anketlerinin periyodik olarak yapılamaması 
Öğrencilerden yeterince öneri alınamaması ve öğrenci önerilerinin yeterince değerlendirilememesi

Akademik Açıdan
Akademik danışmanlık hizmetlerinin yetersiz olması 
Haftalık ders yükünün fazlalığı 
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının ulusal ölçütlerin üzerinde olması 
İdari görevlerin bilimsel çalışmaları olumsuz yönde etkilemesi 

Fiziki Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Açısından
Fiziki alt yapı imkanların yetersiz olması 
Üniversitenin mediko-sosyal hizmetlerin olmaması 
Engelliler için fiziki alt yapının yetersiz olması 
Atölye, laboratuar ve donanımın yetersiz olması 
Kütüphane imkanlarının yetersiz olması 
Bilgisayar laboratuarlarının yetersiz olması 
Öğrencilerin yerleşke içinde internet erişimlerinin yetersiz olması

İnsan Kaynakları Açısından
Teknik personel sayısının yetersiz olması 
Kalifiye personelin (teknik ve idari) yetersiz olması 
İdari personel sayısının yetersizliği

Mali Kaynaklar Açısından
Araştırma faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılamaması 
Uluslararası dergilerde taranan makale yayımlama konusunda, öğretim elemanlarına yeterli destek verilememesi 
Teknolojik gelişmelerin takibinde mali kaynak sorununun olması

Sosyal Etkinlikler Açısından
Alana yönelik ders dışı (teknik gezi, turistik turlar vb.) etkinliklerin yetersiz olması 
Sportif faaliyetlerin yetersiz olması 
Öğrenci kulüplerinin ve topluluklarının çalışmalarının yetersiz olması 

1.2.3. Fırsatlar 

 • Yurtdışı ve yurtiçi değişim programlarının yeterliliği 
 • Yeni anabilim dallarının açılabilirliği 
 • Lisansüstü programların arttırılabilirliği 
 • Sanatsal faaliyetlerin arttırılabilirliği 
 • Üniversiteye ait akademik yayınların arttırılması 
 • Yönetsel olaylarda araştırma ihtiyacının artması (kamu ve sanayi kuruluşlarındaki gereksinmelerin çözümüne yönelik bilimsel taleplerin artması) 
 • Yenilebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılmasının arttırılabilirliği 
 • Çevredeki sanayinin varlığı 
 • Ar-Ge faaliyetlerinin artırılabilirliği 
 • Güvenli, ucuz ve kolay yaşanabilir bir şehir olması 
 • Karabük’ün coğrafi konumu 
 • Karabük’ün zengin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra doğal yapısı ile de önemli bir konuma sahip olması 

1.2.4. Tehditler 

 • Fakülte sanayi işbirliğinin yetersiz olması 
 • İş dünyasından danışmanlık ve projeler için yetersiz talep olması 
 • Ders yükü fazlalığının ve idari görevlerin bilimsel çalışmaları olumsuz etkilemesi 
 • Üniversite tanıtımının yetersiz olması 
 • Hava kirliliği 
 • Küresel mali krizin yerel etkileri 
 • Bütçe olanaklarının kısıtlı olması
 • Teknolojik gelişmelerin hızına uyum sağlamada zorluklar yaşanması

2. STRATEJİK YÖNLENDİRME

2.1. Vizyon

Yüksek akademik yetkinlikte, girişimcilik coşkusuna sahip, analitik çalışabilen, sezgi ve kritik düşünebilme melekesi gelişmiş, yönetim bilim ve sanatının inceliklerini kavramış, küresel iş liderleri olarak dünyaya yön verebilecek, yerel ve küresel şirketlerin mezunlarını öncelikli olarak istihdam etmek istedikleri, dünyanın sayılı İşletme Fakültelerinden birisi olmaktır.

2.1. Misyon 

İşletme bilimi kapsamında, öğrencilerimizin akademik mükemmellikleri için, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finans, üretim yönetimi ve pazarlama, ticaret hukuku; turizm işletmeciliği ve turizm rehberligi ve aktüerya alanlarında eğitim kalitesi açısından Ülkemizdeki fakülteler arasında ilk on içerisinde yer almak.

2.3. Değerlerimiz

 • İnsan hakları ve demokrasi 
 • Etik değerler
 • Sosyal sorumluluk
 • Katılımcı yönetim
 • Kurumsallaşma
 • Saydamlık
 • Yenilikçilik
 • Sürekli gelişme
 • Hayat boyu öğrenme
 • Kaliteye önem verme
 • Girişimcilik
 • İstikrarlı yönetim
 • Öğrenci odaklılık
 • Çağdaş eğitim
 • Başarı odaklılık
 • Vizyonun paylaşılması 

2.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar;

 • Öğrencilere takım çalışmasını benimsetmek,
 • Yaratıcılıklarını, girişimcilik ruhlarını harekete geçirmek,
 • Organizasyon ve yönetim yeteneği kazandırmak,
 • Olayları her açıdan kavrayabilmek, değerlendirebilmek ve sorunlara çözüm üretebilmek, işletmenin dinamiklerine ait bilgilerle donatarak “yönetici ve yönetici adayları” yetiştirmektir.
 • Eğitim alanında uluslararasılaşma stratejilerini uygulayabilmek.
 • İçinde bulunduğu topluma ve gelişmelere duyarlı öğrenciler yetiştirmek.
 • Teknolojik yenilikleri takip ederek, yeni gelişmeleri eğitimde uygulamak.
 • Sürekli öğrenim fırsatlarını arttırmak.
 • Eğitim kurumunun alt yapısı ile eğitim donanımlarını geliştirmek.
 • Ulusal imajı geliştirmek.
 • Mezunlarla iletişimin güçlü olmasını sağlamak.
 • Fakültenin tanıtımını iyi bir şekilde yapmak.
 • Kurumsal kimliği geliştirmek.
 • Akademik ve İdari personelin aidiyet duygusunu güçlendirmek.
 • Endeksler kapsamına giren yayın sayısını arttırmak.

Hedefler;

 • Etkin, verimli ve kaliteli öğretim hizmeti sunarak bilimsel gelişime katkı sağlamaktır.
 • Eğitimde uluslararası kalite standartları sağlamak.
 • İnsan Kaynakları yönelimli eğitim planlamak.
 • Akademik kadroyu sağlamlaştırmak.
 • Sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerimizle birlikte yer almak.
 • Sürekli Eğitim Merkezleri ile eğitimleri yaygınlaştırmak.
 • İkinci üniversite (Uzaktan Eğitim) hizmeti sunmak.
 • Kütüphanedeki alan ile ilgili kitap sayısını arttırmak.
 • Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak Türkiye’de sayılı fakültelerden olmak.
 • İşletme Fakültesinin sosyal medyada etkin bir şekilde yer almasını sağlamak.
 • İşletme Fakültesinin vizyonunun, misyonunun, değerlerinin ve politikalarının herkes tarafından bilinmesini ve benimsenmesini sağlamak.
 • Kurumsal kimliğinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
 • Akademik personelimizin ulusal ve uluslararası projelere katılımını desteklemek ve motive etmek.
 • Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyetler düzenlemek.
 • Öğrenciler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyetler düzenlemek.
 • Ders ve yönetim ile ilgili memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik anketler düzenlemek.

3. STRATEJİK UYGULAMA

 • Stratejik planın istenen etkinlikle uygulanabilmesi, ortak sorumlulukların yerine getirilmesi ve stratejik işbirliklerinin gerçekleşmesine bağlıdır.
 • Başarılı bir uygulama öncelikle üniversite üst yönetimi başta olmak üzere tüm akademik ve idari birim yöneticilerinin uyumlu birlikteliğini gerektirir.
 • Stratejik planın tüm paydaşlar, çalışanlar ve öğrenciler tarafından paylaşılması uygulamanın etkinliği açısından önemlidir. 
 • Stratejik planı uygulama aşamasında bilgilerin ve deneyimlerin paylaşımını sağlama, sinerji oluşturma, eş güdüm ve iş birliği esastır.

4. STRATEJİK KONTROL

Stratejik kontrol aşaması, uygulama sonuçlarının ilgili akademik ve idari birimler tarafından düzenli periyotlarla izlenerek, önceden belirlenen performans ölçütleriyle karşılaştırılması ve sapmaların analiz edilmesini kapsar. Bu kapsamda, faaliyetin niteliğine uygun dönemlerde yapılacak kontrol sonuçlarının raporlanması ve düzeltici ve önleyici çalışmalara ilişkin önlemlerin alınması aşamalarından oluşur.

5. SONUÇ

Fakültemiz, Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli mezunları yetiştirmenin sorumluluğunu üzerinde hisseden, sorumluluk sahibi öğretim ve idari kadrosuyla, küresel rekabeti yönlendirecek coşkulu mezunlar verme yolunda azimle yürümektedir, yürüyecektir.